logo com pl

PRODUCENT NACZEP BODEX

ul. Tenusa 1
97-420 Szczerców

tel:  +48 44 631 82 81
fax: +48 44 631 90 64
kom: +48 601 094 104
kom: +48 887 921 234

Producent naczep BODEX

ue loga

Projekt pt. „Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Wartość projektu: 10 020 210,00 PLN, Wartość unijnego dofinansowania : 4 509 094,50 PLN

Projekt polega na wdrożeniu własnej nowej technologii pod nazwą Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku. Technologia jest połączeniem nabytej usługi badawczo-rozwojowej z Politechniki Wrocławskiej dotyczącej optymalizacji ramy naczepy oraz opracowanego przez firmę rozwiązania technologicznego dotyczącego konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku. Rozwiązanie to jest przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP jako własny wynalazek zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej. W wyniku wdrożenia powstanie naczepa o obniżonej masie własnej ramy o 500kg przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych oraz nowa konstrukcja naczepy do wielowariantowego załadunku polegająca na wyeliminowaniu koniecznego dotychczas środkowego słupka utrudniającego załadunek długich elementów do transportu.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

www.poir.gov.pl www.bgk.com.pl www.mg.gov.pl www.europa.eu

Informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wycinarka laserowa

Szczerców, dnia 06.12.2016 r.

Dot. Zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Dostawa wycinarki laserowej (Znak: ZO.6.2016)

BODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa wycinarki laserowej(znak ZO.6.2016).

Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w treści zapytania ofertowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Wykonawcę:

Bystrinic Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy

05-090 Raszyn 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego i nie podlega odrzuceniu. Wyboru oferty dokonano ze względu na Kryterium nr 1: cena – 30 %, Kryterium
nr 2: Gwarancja -30% oraz Kryterium nr 3: Produktywność -40 % (w tym: Rozmiar stołu – obszar cięcia – 10 %, Czas detekcji materiału – 10 %, Czas jakościowego przebicia – 10 %, Rozmiar fi otworu użytkowego – 10 %)

Oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów - 100,00 pkt, w tym za:

  1. Kryterium nr 1: 30,00 pkt, wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.1. Rozdziału 3 zapytania ofertowego,
  2. Kryterium nr 2: 30,00 pkt, wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.2. Rozdziału 3 zapytania ofertowego,
  3. Kryterium nr 3: 40,00 pkt, w tym:

- 10,00 pkt wyliczone według zasad opisanych w pkt. 9.2.3.1. Rozdziału 3 zapytania ofertowego,

-10,00 pkt. wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.3.2. Rozdziału 3 zapytania ofertowego,

- 10,00 pkt. wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.3.4. Rozdziału 3 zapytania ofertowego,

- 10,00 pkt. wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.3.2. Rozdziału 3 zapytania ofertowego,

W postępowaniu złożono następujące oferty, które uzyskały niżej wskazaną ilość punktów:

Numer  oferty Nazwa i Adres Wykonawcy

Kryterium nr 1

Cena oferty

-30%

Kryterium nr 2 okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia)

-30 %

Kryterium nr 3

Produktywność

-40 %

Razem

1

Power- Tech

Janusz Maciej Ejma

ul. Nowomiejska 74E,

78-600 Wałcz

 

Nie dotyczy – oferta odrzucona

2

Bystrinic Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy

05-090 Raszyn 

30,00 pkt

30,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

PDF - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wycinarka laserowa

SERWIS

Gdziekolwiek jesteś, dokądkolwiek zmierzasz, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

tel.: +48 44 631 82 81

Naprawy

- sprzedaż części
- remonty


tel.: +48 609 05 1234

Sprzedaż pojazdów używanych

 tel.: +48 887 921 234