logo com pl

PRODUCENT NACZEP BODEX

ul. Tenusa 1
97-420 Szczerców

tel:  +48 44 631 82 81
fax: +48 44 631 90 64
kom: +48 601 094 104
kom: +48 887 921 234

Producent naczep BODEX

ue loga

Projekt pt. „Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Wartość projektu: 10 020 210,00 PLN, Wartość unijnego dofinansowania : 4 509 094,50 PLN

Projekt polega na wdrożeniu własnej nowej technologii pod nazwą Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku. Technologia jest połączeniem nabytej usługi badawczo-rozwojowej z Politechniki Wrocławskiej dotyczącej optymalizacji ramy naczepy oraz opracowanego przez firmę rozwiązania technologicznego dotyczącego konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku. Rozwiązanie to jest przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP jako własny wynalazek zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej. W wyniku wdrożenia powstanie naczepa o obniżonej masie własnej ramy o 500kg przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych oraz nowa konstrukcja naczepy do wielowariantowego załadunku polegająca na wyeliminowaniu koniecznego dotychczas środkowego słupka utrudniającego załadunek długich elementów do transportu.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

www.poir.gov.pl www.bgk.com.pl www.mg.gov.pl www.europa.eu

Informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Zawiadomienie o braku wyboru - symulator spawalniczy

 

     

Szczerców, dnia 06.12.2016 r.

Dot. Zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Dostawa symulatora spawalniczego (Znak: ZO.5.2016)

BODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający) zawiadamia o niedokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa symulatora spawalniczego(znak ZO.5.2016).

W przedmiotowym postępowaniu złożono wyłącznie jedną ofertę, która podlega odrzuceniu na podstawie pkt 8.2.1. Rozdziału 3 zapytania ofertowego (jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego).

W postępowaniu złożono jedną ofertę, która nie została oceniona:

Numer  oferty Nazwa i Adres Wykonawcy

Kryterium nr 1

Cena oferty

-60%

Kryterium nr 2

(okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia)

-40 %

Razem

1

„LINCOLN” Sp j.S. Kędziora, K. Słomka,

ul. Szpaków 6B

41-200 Sosnowiec

Nie dotyczy
– oferta odrzucona

PDF - Zawiadomienie o braku wyboru- symulator spawalniczy

SERWIS

Gdziekolwiek jesteś, dokądkolwiek zmierzasz, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

tel.: +48 44 631 82 81

Naprawy

- sprzedaż części
- remonty


tel.: +48 609 05 1234

Sprzedaż pojazdów używanych

 tel.: +48 887 921 234