logo com pl

PRODUCENT NACZEP BODEX

ul. Tenusa 1
97-420 Szczerców

tel:  +48 44 631 82 81
fax: +48 44 631 90 64
kom: +48 601 094 104
kom: +48 887 921 234

Producent naczep BODEX

ue loga

Projekt pt. „Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Wartość projektu: 10 020 210,00 PLN, Wartość unijnego dofinansowania : 4 509 094,50 PLN

Projekt polega na wdrożeniu własnej nowej technologii pod nazwą Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku. Technologia jest połączeniem nabytej usługi badawczo-rozwojowej z Politechniki Wrocławskiej dotyczącej optymalizacji ramy naczepy oraz opracowanego przez firmę rozwiązania technologicznego dotyczącego konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku. Rozwiązanie to jest przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP jako własny wynalazek zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej. W wyniku wdrożenia powstanie naczepa o obniżonej masie własnej ramy o 500kg przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych oraz nowa konstrukcja naczepy do wielowariantowego załadunku polegająca na wyeliminowaniu koniecznego dotychczas środkowego słupka utrudniającego załadunek długich elementów do transportu.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

www.poir.gov.pl www.bgk.com.pl www.mg.gov.pl www.europa.eu

Informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest: „Dostawa urządzenia do kontroli geometrii kół”

Wrocław, dn. 21.10.2016

Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest:

„Dostawa urządzenia do kontroli geometrii kół”

 

Rozdział 1

CZĘŚĆ OGÓLNA

 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

1.1. BODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (53-149) przy ul. Racławickiej 13, REGON: 020584847, 

NIP: 8992615274, KRS:.0000287275, kapitał zakładowy 100 000,00 pln

1.2. Adres strony internetowej: www.bodex.biz.pl

1.3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.4. Tel. +48 446318281,

1.5. fax +48 446319064,

2. Zapytanie ofertowe oraz oznaczenie postępowania

2.1. Zapytanie ofertowe normuje zasady i tryb postępowania, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców, terminu składania ofert oraz kryteriów i sposobu oceny ofert, w postępowaniu pod nazwą „Dostawa urządzenia do kontroli geometrii kół”.

2.2. Dokumenty zawarte w zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane przez Wykonawców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu udziału w postępowaniu oraz przygotowania i złożenia oferty i nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

2.3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: „ZO.3.2016” Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. Podstawa prawna postępowania

3.1. Do postępowania stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Warszawa, 19 września 2015 r., w szczególności pkt 6.5.2. Wytycznych - Zasada konkurencyjności, zwane dalej Wytycznymi.

3.2. Postępowanie będzie prowadzonew sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych.

3.3. Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia publicznego i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny.

4. Etapy postępowania

4.1. Postępowanie składa się z następujących etapów:

4.1.1. Upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego, oraz wysłanie zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców,

4.1.2. Pytania Wykonawców do treści zapytania ofertowego,

4.1.3. Składanie ofert,

4.1.4. Badanie i ocena złożonych ofert,

4.1.5. Wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania,

4.1.6. Zawarcie umowy,

4.1.7. Informacja na stronie internetowej Zamawiającego o udzielenie zamówienia.

5. Prawa Zamawiającego

5.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, w tym również złożonych dokumentów, z uwzględnieniem zapisu pkt 3.1 rozdziału 2 zapytania ofertowego.

6. Koszty udziału w postępowaniu

6.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.

6.2. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

7. Język postępowania oraz czytelność dokumentów

7.1. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język polski.

7.2. Oferta oraz wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polskojęzyczną uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

7.3. Oferta oraz każdy inny dokument składany w postępowaniu musi być czytelny i zapisany techniką nieścieralną. W przypadku gdy dokument będzie nieczytelny Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień co do jego treści.

8. Źródła finansowania

8.1. Przedmiot postępowania jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne” oraz środków własnych.

9. Przedmiot postępowania oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

9.1. Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia do kontroli geometrii kół, w ilości 1 sztuki, stanowiąca wydatek  związany z realizacją projektu, zawarty w harmonogramie rzeczowo-finansowym do wniosku o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0065/16.

9.2. Charakterystyka przedmiotu postępowania – wymagania techniczne. Oferowane urządzenie winno posiadać/umożliwiać:

9.2.1. Pomiar, regulację i ustawianie geometrii kół i osi pojazdów o DMC ˃ 3,5 [T];

9.2.2. Pomiar wszystkich parametrów kół i osi musi bazować na osi symetrii ramy pojazdu dzięki uchwytom samocentrującym zawieszanym na ramie pojazdu;

9.2.3. Możliwość pomiaru następujących parametrów:

9.2.3.1. zbieżność, położenie znaków przekładni kierowniczej, kąty pochylenia kół, nieprostopadłość, nierównoległość osi kół, boczne przestawienie kół,

9.2.3.2. kąty wyprzedzenia i pochylenia sworznia zwrotnicy i maksymalne kąty skrętów kół i synchronizacja podwójnej osi skrętnej;

9.2.4. Komunikację pomiędzy jednostką sterującą, a głowicą pomiarową, która powinna odbywać się poprzez wi-fi;

9.2.5. Możliwość pomiaru ramy pojazdu i wygenerowania protokołu z pomiaru przedstawiającego w trzech płaszczyznach geometrię ramy;

9.2.6. Tryb regulacyjny, w którym wartość regulowanego parametru wyświetlana jest w czasie rzeczywistym;

9.2.7. Możliwość rozbudowy i adaptacji urządzenia do nowych funkcjonalności (ACC, LGS).

9.3. Oznaczanie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

9.3.1. 43800000-1- urządzenia warsztatowe

9.4. Umożliwia się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu postępowania. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

10. Termin i miejsce realizacji przedmiotu postępowania

10.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.03.2017 r.

10.2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: ul. Tomasza Tenusa 1, 97-420 Szczerców.

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści zapytania ofertowego oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

11.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując swoje zapytania pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający pomimo upływu terminu, o którym mowa powyżej może udzielić wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

11.2. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której upubliczniono zapytanie ofertowe oraz przekaże potencjalnym wykonawcom, którym wysłano zapytanie ofertowe

11.3. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.

11.4. Pytania należy kierować:

11.4.1. w formie pisemnej na adres: BODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 53-149 Wrocław,  ul. Racławicka 13

11.4.2. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.4.3. osoba do kontaktów z Wykonawcami: Dariusz Olbiński

11.5. Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godzin 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

11.6. Korespondencja przesłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną poza godzinami urzędowania Zamawiającego wskazanymi w pkt 11.5, zostanie zarejestrowana w następnym dniu roboczym i uznana za wniesioną tego dnia.

11.7. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów zapytania ofertowego udzielane Wykonawcom przez osoby lub instytucje nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami zgodnie z zapytaniem ofertowym.

12. Zmiana treści zapytania ofertowego

12.1. Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której upubliczniono zapytanie ofertowe oraz przekaże potencjalnym wykonawcom, którym wysłano zapytanie ofertowe.

12.2. W wyniku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający może przedłużyć termin składania i otwarcia ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ofercie.

12.3. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia, o których mowa w pkt 12.1 powyżej są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

13. Unieważnienie postępowania

13.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:

13.1.1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania,

13.1.2. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

Rozdział 2

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU STAWIANE WYKONAWCOM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY

1. Ogólne warunki udziału w postępowaniu stawiane Wykonawcom

1.1. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunku wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy (3) dostawy urządzenia do kontroli geometrii kół, o wartości co najmniej 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0/100) zł netto każda dostawa,

2. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

2.1. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w pkt 1.1 niniejszego rozdziału, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć wykaz dostaw, w którego treści winien podać informacje dotyczące: podmiotu na rzecz, którego dostawy wykazane w wykazie zostały wykonane, przedmiotu dostawy, terminu realizacji dostawy oraz wartości dostawy. Treść wykazu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt 1.1. niniejszego rozdziału – wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty wystawione przez odbiorcę dostawy potwierdzające należyte wykonane dostaw wskazanych w wykazie, np. referencje.

3. Badanie i ocena złożonych oświadczeń i dokumentów

3.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta będzie podlegała odrzuceniu, postępowanie będzie podlegało unieważnieniu lub oferta będzie zawierała cenę, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć za realizację przedmiotu postępowania.

3.2. Dokumenty dotyczące Wykonawcy (np. referencje) muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej stronie dokumentu). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Wykaz dostaw, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej musi być złożony w formie oryginału.

3.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału zostanie dokonana na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 2 niniejszego rozdziału, według formuły „spełnia-nie spełnia”.

Rozdział 3

OFERTY

1. Opis sposobu przygotowania oferty

1.1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną (1) ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy zamówienia. Oferty na wykonanie niekompletnego zamówienia podlegają odrzuceniu.

1.2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

1.3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Zamawiający może wezwać Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o określony czas. Brak wyrażenia zgody na przedłużenie związania oferta będzie skutkował odrzuceniem złożonej przez Wykonawcę oferty.

1.4. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem.

1.5. Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:

1.5.1. Pełnomocnictwo i ewentualne inne dokumenty wykazujące umocowanie do złożenia oferty (jeżeli dotyczy).

1.5.2. Dokumenty wymienione w pkt 2 rozdziału 2 zapytania ofertowego,

1.5.3. Oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego,

1.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

1.7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami.

1.8. Jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

1.9. Jeżeli upoważnienie, o którym mowa w pkt 1.8 niniejszego rozdziału nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

1.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę lub wyznaczonego Pełnomocnika.

1.11. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty zaleca się umieszczenie informacji o ilości stron.

1.12. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami zapytania ofertowego.

1.13. Wykonawca może zastrzec w treści oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie. Wykonawca nie może zastrzec tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w formularzu oferty.

1.14. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Bodex Sp. z o.o. Sp. Komandytowa / Oddział Szczerców

ul. Tomasza Tenusa 1,

97-420 Szczerców

oraz opisane:

Oferta na „Dostawę urządzenia do kontroli geometrii kół” znak: ZO.3.2016

2. Zmiana oraz wycofanie oferty

2.1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z pkt 1.14 niniejszego rozdziału), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

2.2. Przed upływem terminu składania oferty, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z pkt 1.14 niniejszego rozdziału), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

3. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie

3.1. Formą wynagrodzenia przyjętą przez Zamawiającego we wzorze umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

3.2. Podana w ofercie cena ma charakter ryczałtowy i musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, oraz że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

3.3. Ceną oferty jest kwota netto wymieniona w Formularzu oferty.

3.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego przedmiotu postępowania określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4. Miejsce i termin składania ofert

4.1. Oferty winny być złożone w spółce Bodex Sp. z o.o. Sp. Komandytowa / Oddział Szczerców ul. Tomasza Tenusa 1, 97-420 Szczerców, w dni robocze (z wyłączeniem sobót), w godzinach od 7:00 do 15:00, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22.11.2016 r. do godziny 16:00.

4.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert

5.1. Otwarcie ofert nastąpi w spółce Bodex Sp. z o.o. Sp. Komandytowa / Oddział Szczerców ul. Tomasza Tenusa 1, 97-420 Szczerców, w dniu 22.11.2016 r. o godzinie 16.15

5.2. Otwarcie ofert jest jawne.

5.3. Odczytaniu podlega treść Formularza oferty.

5.4. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający wskaże środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotu postępowania.

6. Poprawa założonych ofert

6.1. Zamawiający może poprawić w ofercie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona:

6.1.1. oczywiste omyłki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego wyrazu),

6.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

6.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, po uzyskaniu zgody Wykonawcy na poprawę.

7. Weryfikacja wiarygodność złożonych ofert

7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodność przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

8. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie jego oferty

8.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

8.1.1. który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 rozdziału 2 zapytania ofertowego,

8.1.2. Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

8.1.2.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

8.1.2.2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

8.1.2.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

8.1.2.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8.2. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku, gdy:

8.2.1. jej treść będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 6.1.3 powyżej,

8.2.2. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

9.1. Wybierając ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

9.1.1. Kryterium nr 1: Cena – waga kryterium 70 %;

9.1.2. Kryterium nr 2: Gwarancja – waga kryterium 30 %,

9.2. Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji:

9.2.1. Kryterium nr 1: Cena - według następującego wzoru:

                                    najniższa zaoferowana cena oferty

Ilość punktów  =                                 x waga kryterium

cena zaoferowana w badanej ofercie

9.2.1.1. Do oceny przyjmuje się cenę oferty netto (bez podatku VAT).

9.2.1.2. Cena musi uwzględniać dodatkowe zobowiązania podatkowe związane z transgranicznym nabywaniem towarów i usług, w tym tj. akcyza, cło lub równoważne

9.2.1.3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

9.2.2. Kryterium nr 2: Gwarancja - według następującego wzoru:

okres udzielonej gwarancji w ofercie

Ilość punktów  =                       x waga kryterium

                                    najdłuższy okres udzielonej gwarancji

9.2.2.1. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w miesiącach i nie może być krótszy niż 24miesiące i dłuższy niż 60 miesięcy (wskazanie dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji nie będzie dodatkowo punktowane) licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego bez uwag. W przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Wykonawca uzyska maksymalną liczę punków w zakresie wskazanego kryterium nr 2, z zastrzeżeniem, że dla oceny pozostałych ofert, w zakresie kryterium nr 2 -zgodnie z wzorem opisanym powyżej - Zmawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.

9.2.2.2. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

9.2.2.3. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma największą ilość punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

9.2.2.4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych

9.2.3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

9.2.4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o łączną wagę kryteriów równą 100 %.

9.2.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2).

10.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

10.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

10.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

10.3. Przed podpisaniem umowy, wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę oraz treść wymaganego zabezpieczenia.

10.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

10.5. pieniężnej,      

10.6. gwarancjach bankowych,

10.7. gwarancjach ubezpieczeniowych,

10.8. W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, udzieloną tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, na okres wykonania umowy oraz udzielonej rękojmi.

10.9. Gwarancja, o której mowa w pkt 10.8 winna zawierać następujące elementy:

10.10. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie siedzib,

10.11. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

10.12. kwotę gwarancji,

10.13. termin ważności gwarancji,

10.14. zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Gwarant, pokryje roszczenia z tytułu:

10.14.1. Niewykonania Umowy przez Wykonawcę,

10.14.2. Nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,

10.15. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych na podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio Zamawiającemu.

10.16. Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie wykonawca.

10.17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez

Bank Zachodni WBK SA o numerze: 88 1090 2851 0000 0001 3312 2200.

10.18. W przypadku pozostałych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (innych niż pieniężna) oryginał dowodu wniesienia należytego zabezpieczenia należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego.

10.19. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, w szczególności Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta, że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

10.20. Gwarancja nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta, że odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji jest wyłączona w stosunku do zmiany Umowy, niewykraczającej poza zapisy wzoru umowy, objętej gwarancją, jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta.

10.21. Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z Gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

10.22. Treść gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i wiążących zastrzeżeń do treści gwarancji.

10.23. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierających wyżej wymienionych elementów lub zawierającej warunki wobec Zamawiającego inne niż opisane w niniejszym zapytaniu, względnie nie zastosowania się do uwag Zamawiającego w zakresie niedopuszczalnych zapisów przedłożonej do akceptacji gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.24. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na  rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

10.25. W przypadku należytego wykonania zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:

10.25.1. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy przejęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych na podstawie protokołu odbioru,

10.25.2. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

11. Podpisanie umowy

11.1. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 10 Rozdziału 3 zapytania ofertowego.

11.2. Brak wniesienia należytego zabezpieczenia umowy będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez wykonawcę.

11.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 9.1 niniejszego rozdziału.

11.4. Jeżeli Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać wyboru następnej z ofert, która w kolejności uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 9.1 niniejszego rozdziału i nie podlegała odrzuceniu (a Wykonawca nie podlega wykluczeniu).

11.5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 Do zapytania ofertowego.

12. Wykaz załączników do zapytanie ofertowego:

12.1. Załącznik nr 1: Formularz oferty,

12.2. Załącznik nr 2: Wykaz dostaw,

12.3. Załącznik nr 3: Wzór umowy,

12.4. Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań

PDF - Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest: „Dostawa urządzenia do kontroli geometrii kół” 

WORD - Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest: „Dostawa urządzenia do kontroli geometrii kół”

SERWIS

Gdziekolwiek jesteś, dokądkolwiek zmierzasz, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

tel.: +48 44 631 82 81

Naprawy

- sprzedaż części
- remonty


tel.: +48 609 05 1234

Sprzedaż pojazdów używanych

 tel.: +48 887 921 234