logo com pl

PRODUCENT NACZEP BODEX

ul. Tenusa 1
97-420 Szczerców

tel:  +48 44 631 82 81
fax: +48 44 631 90 64
kom: +48 601 094 104
kom: +48 887 921 234

Producent naczep BODEX

ue loga

Projekt pt. „Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Wartość projektu: 10 020 210,00 PLN, Wartość unijnego dofinansowania : 4 509 094,50 PLN

Projekt polega na wdrożeniu własnej nowej technologii pod nazwą Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku. Technologia jest połączeniem nabytej usługi badawczo-rozwojowej z Politechniki Wrocławskiej dotyczącej optymalizacji ramy naczepy oraz opracowanego przez firmę rozwiązania technologicznego dotyczącego konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku. Rozwiązanie to jest przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP jako własny wynalazek zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej. W wyniku wdrożenia powstanie naczepa o obniżonej masie własnej ramy o 500kg przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych oraz nowa konstrukcja naczepy do wielowariantowego załadunku polegająca na wyeliminowaniu koniecznego dotychczas środkowego słupka utrudniającego załadunek długich elementów do transportu.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

www.poir.gov.pl www.bgk.com.pl www.mg.gov.pl www.europa.eu

Informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Unieważnienie Zapytania ofertowego 3_3.2.2.POIR_2016

Wrocław, dn. 30.08.2016

 

 

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/3.2.2.POIR/2016 z dn. 08.08.2016

na dostawę zintegrowanego robota spawalniczego

Dotyczy: zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności nr 3/3.2.2.POIR/2016z dnia 08.08.2016, w związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku” współfinansowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zamawiający:  Bodex Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Racławicka 13, w związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku” informuje, że unieważnia procedurę zapytania ofertowego nr 3/3.2.2.POIR/2016 z dnia 08.08.2016.

Treść niniejszego zapytania ofertowego obarczona była wadami, które uniemożliwiały prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w dostawę zostanie zamieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/3.2.2.POIR/2016 z dn. 08.08.2016 - WERSJA PDF

SERWIS

Gdziekolwiek jesteś, dokądkolwiek zmierzasz, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

tel.: +48 44 631 82 81

Naprawy

- sprzedaż części
- remonty


tel.: +48 609 05 1234

Sprzedaż pojazdów używanych

 tel.: +48 887 921 234