logo com pl

PRODUCENT NACZEP BODEX

ul. Tenusa 1
97-420 Szczerców

tel:  +48 44 631 82 81
fax: +48 44 631 90 64
kom: +48 601 094 104
kom: +48 887 921 234

Producent naczep BODEX

ue loga

Projekt pt. „Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Wartość projektu: 10 020 210,00 PLN, Wartość unijnego dofinansowania : 4 509 094,50 PLN

Projekt polega na wdrożeniu własnej nowej technologii pod nazwą Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku. Technologia jest połączeniem nabytej usługi badawczo-rozwojowej z Politechniki Wrocławskiej dotyczącej optymalizacji ramy naczepy oraz opracowanego przez firmę rozwiązania technologicznego dotyczącego konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku. Rozwiązanie to jest przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP jako własny wynalazek zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej. W wyniku wdrożenia powstanie naczepa o obniżonej masie własnej ramy o 500kg przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych oraz nowa konstrukcja naczepy do wielowariantowego załadunku polegająca na wyeliminowaniu koniecznego dotychczas środkowego słupka utrudniającego załadunek długich elementów do transportu.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

www.poir.gov.pl www.bgk.com.pl www.mg.gov.pl www.europa.eu

Informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Zapytanie ofertowe nr 2.1/3.2.2.POIR/2016

Wrocław, dn. 26.08.2016

Z a p y t a n i e  o f e r t o w e  nr  2.1/3.2.2.POIR/2016

Bodex Sp. z o.o. Sp. Komandytowa , ul. Racławicka 13, 53-149 WROCŁAW

NIP: 8992615274, REGON: 020584847, KRS 0000287275

będąc podmiotem realizującym projekt dotacyjny pt.

„Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku”

współfinansowanego w ramach Poddziałania 3.2.2

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

zaprasza do składania ofert na dostawę urządzenia:

Przedmiot zamówienia Ilość Termin składania ofert
Symulator spawalniczy 1 szt. 08.09.2016
 1. Zamawiający

            Nazwa: Bodex Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

            Adres:  ul. Racławicka 13, 53-149 WROCŁAW

             Kontakt: tel. +48 446318281, fax +48 446319064, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

      Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów, a także zasad efektywności, jawności i przejrzystości.

      Udzielenie zamówienia w ramach realizacji w/w projektu następuje z uwzględnieniem zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.      

 1. Wymagania dotyczące składanych ofert

            Przedmiot zamówienia stanowi ofertę całościową; nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub ofert wariantowych pod rygorem nieważności. W składanej ofercie Oferent musi zawrzeć obligatoryjnie cenę netto przedmiotu zamówienia. W przypadku podania ceny oferty w innej walucie niż PLN, cena będzie przeliczona na PLN po średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofert. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

            Termin ważności oferty wynosi minimum 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.                                    

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

            Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2016

            Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: ul. Tomasza Tenusa 1, 97-420 Szczerców.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

            Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego symulatora spawalniczegow ilości 1 sztuk, stanowiąca wydatek związany z realizacją projektuMożliwość szkolenia w procesach:

- MMA - E6010 & E7018,

- GMA - łuk zwarciowy, natrysk, Puls, STT

- FCAW-GS

- FCAW-SS

 1. Możliwość szkolenia z następujących połączeń:

- połączenie doczołowe - płaskie lico;

- połączenie teowe - pachwiny;

- spawanie w pozycjach przymusowych;

- pozycje spawania: 1G/PA, 2F/PB, 2G/PC, 3F/PF-PG, 3G/PF-PG, 4F/PD, 4G/PE;

- spawanie rur;

 1. Wyposażenie:

-  USB do zapisu wszelkich danych (nazwisko spawacza, opis próbki, metoda i pozycja spawania, wynik, wygląd złącza, technika i wykres przerw, wad spawalniczych, ogólny wynik) oraz przyłbicą pozwalającą poruszać się w wirtualnym środowisku  w 3D i uchwytami;

- moduł spawania aluminium;

- minimum jeden ekran dla instruktora umożliwiający śledzenie procesu spawania przez instruktora;

- minimum po jednej próbce blachy umożliwiającej symulację spawania blach: doczołowo, pachwinowo, doczołowo z ukosowaniem, rura: 2” i 6” średnica;

- stanowisko wyposażone w minimum jeden stojak z ruchomym ramieniem do mocowania próbek, umożliwiający wykonanie spawania w pozycjach: podolne, naścienne, pionowe i sufitowe, rura 2G, 6G;

- próbki przechowywane będą w specjalnie do tego przygotowanej szufladzie;

- urządzenie powinno być  mobile;

 1. Oferent prowadzi własny serwis oferowanych urządzeń, który posiada autoryzację producenta na naprawy w ramach gwarancji, potwierdzoną stosownym certyfikatem i który jest w stanie przedłożyć go w celu weryfikacji.
 1. Kryteria oceny i sposób wyboru ofert

            Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert złożonych przez Wykonawców      w oparciu o następujące kryteria:

Nazwa kryterium Waga kryterium wyrażona procentowo Oznaczenie wagi kryterium
Cena netto 30 % w1
Jakość 55 % w2
Gwarancja 15 % w3
Suma 100 %  

            Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

            Kryterium „Jakość” dotyczy spełnienia przez oferowany przez Oferenta przedmiot zamówienia, określonych przez Zamawiającego wymagań zawartych w punkcie V. niniejszego zapytania ofertowego na ustalonym przez niego poziomie lub w większym stopniu niż określony przez niego poziom.

            Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie okres gwarancji w miesiącach.

           

            Spośród zaproponowanych przez Oferentów ważnych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która spełni warunki określone w zapytaniu ofertowym i uzyska największą liczbę punktów, ustaloną wg wzoru:

S = C x w1 + J x w2 + G x w3 , gdzie:

                        S – suma uzyskanych punktów,          C – punkty z kryterium Cena netto,

                        J – punkty z kryterium Jakość,           G – punkty z kryterium Gwarancja.

w1, w2, w3 – wagi poszczególnych kryteriów.

            Schemat wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:

            Kryterium: Cena netto

            C = Cmin/Co x 100, gdzie:

                                   Cmin – najniższa zaproponowana cena netto,

                                   Co – cena netto rozpatrywanej oferty.

            Kryterium: Jakość

            Skala ocen punktowych w przedziale 0-5, gdzie:

            0 punktu   – kryterium nie spełnione tj. brak zgodności cech/parametrów

            1 punkt     – kryterium spełnione w stopniu minimalnym

            2 punkty   – kryterium spełnione w stopniu średnim

            3 punkty   – kryterium spełnione w stopniu dobrym

            4 punkty   – kryterium spełnione w stopniu bardzo dobrym

            5 punktów – kryterium spełnione w stopniu celującym tj. idealna lub ponadnormatywna zgodność z  wymogami

            J = Jo/Jmax x 100, gdzie:

                        Jo – punkty uzyskane za spełnienie wymagań jakościowych w badanej ofercie,

                        Jmax – punkty za kryterium „Jakość” spełnione w stopniu celującym.

            Kryterium; Gwarancja

      G = Go/Gmax x 100, gdzie:

                  Go – okres gwarancji proponowany w badanej ofercie,

                  Gmax – najdłuższy okres gwarancji określony w miesiącach przez Zamawiającego.

      UWAGA:
      • Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Jeżeli Oferent poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

      • MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczony przez Oferenta przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy. W przypadku podania przez Oferenta krótszego niż wymagany okresu gwarancji, oferta Oferenta nie spełni warunków zapytania ofertowego i zostanie odrzucona.

         • MAKSYMALNY okres gwarancji wyznaczony przez Zamawiającego na dostarczony przedmiot zamówienia uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Oferent zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.

            Wartości punktowe kryteriów zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

      W przypadku uzyskania przez poszczególne oferty takiej samej ilości punktów wybrana zostanie oferta o najwyższej punktacji w kryterium „Jakość” przedmiotu  zamówienia.

                 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące  warunki:

 • posiadają niezbędną wiedzę konieczną do wykonania Zamówienia;
 • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania Zamówienia;
 • posiadają osoby zdolne do wykonania Zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
 • nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

            Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności    związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

            Potwierdzeniem braku wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczeniaMiejsce, termin i forma składania ofert

            Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

            Integralną część oferty stanowi oświadczenie Oferenta o braku wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

           

            Oferty należy składać w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego    zapytania ofertowego w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim:

 • Osobiście w oddziale spółki:

Bodex Sp. z o.o. Sp. Komandytowa / Oddział Szczerców

 • Pocztą na adres:

Bodex Sp. z o.o. Sp. Komandytowa / Oddział Szczerców

 • ·E-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Faxem: +48 44 6319064

                Dopuszcza się możliwość złożenia przez Oferenta dodatkowych dokumentów w formie załączników do oferty np. szczegółowej dokumentacji technicznej, schematów, zdjęć itp. w celu lepszej prezentacji oferty.

 1. Upublicznienie zapytania ofertowego

            Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami umieszczone jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bodex.biz.pl; dostępne jest również dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego; zostało wysłane do trzech potencjalnych wykonawców. 

            Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informację o wyniku rozstrzygnięcia wyboru oferty w postaci sporządzonego komisyjnie Protokołu.  

           

 1. Warunki zmian umowy:

            Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku   do treści złożonej oferty w przypadku:

 1. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 2. gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy,
 3. gdy zmiana będzie związana z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie i pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu.

Wprowadzenie zmian, o których mowa w punktach 2 i 3 może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron Umowy.

Zmiany postanowień zawartej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Informacje uzupełniające
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek oferty bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 2. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
 3. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowego oraz postępowania o udzieleniu zamówienia można uzyskać składając zapytania w formie pisemnej na adres wskazany jako miejsce składania ofert lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Załączniki do zapytania ofertowego
  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta   

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 SYMULATOR SPAWALNICZY SYMULATOR SPAWALNICZY

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE OFERENTA

SERWIS

Gdziekolwiek jesteś, dokądkolwiek zmierzasz, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

tel.: +48 44 631 82 81

Naprawy

- sprzedaż części
- remonty


tel.: +48 609 05 1234

Sprzedaż pojazdów używanych

 tel.: +48 887 921 234